Youth#perspectief

Jongeren en jongvolwassenen binnen de leeftijdscategorie van 15 tot 29 jaar, de zogenaamde transitieleeftijd, vormen een groep die bij uitstek gedefinieerd kan worden als at risk. Hierop inzetten als platform is dan ook een vanzelfsprekendheid. We hebben ervoor gekozen om alle initiatieven binnen dit thema te bundelen onder de noemer ‘YOUTH#perspectief’.

Uit het rapport van de WHO en de Vlaamse prevalentiecijfers blijkt dat depressie de grootste oorzaak is van ziekte en beperkingen bij adolescenten en dat suïcide in Vlaanderen bij jongeren de belangrijkste doodsoorzaak blijft.

Dit hangt mogelijk samen met de complexe overgang van jeugdhulp naar volwassenenhulp. Een andere verklaring is het feit dat het huidig aanbod onvoldoende is aangepast aan de wensen van deze doelgroep.

Geestelijke gezondheid voor deze doelgroep strekt zich uit over alle echelons van de GG tot GGZ. Vanuit het perspectief van de gezondheidsbevordering is het dan ook belangrijk om te vertrekken van een integrale benadering (nulde lijn tot specialistische zorg) waarbij alle betrokken partners en stakeholders kunnen participeren, inclusief de jongvolwassenen, al dan niet cliënt in de GGZ. Daarnaast is er ook een intersectorale insteek naar belendende sectoren zoals tewerkstelling en vrijetijdsbesteding

Om zicht te krijgen op de aanwezige partners en netwerken, is het van belang actief in gesprek te gaan met de actoren op het veld. Deze contacten hebben al geleid tot een studiedag waar ook ruimte werd gemaakt voor uitwisseling, maar vormen ook een permanente opdracht om voeling te houden met dynamieken op het veld en peilen naar behoeftes mogelijk te maken.

Vanuit de doelstelling om verbinding tot stand te brengen, blijft het permanent inzetten op uitwisseling belangrijk. Enerzijds wordt er ingezet op participatie aan lopende initiatieven rond transitie, anderzijds zal afhankelijk van de noden nog verder ingezet worden op concrete uitwisselingsmomenten.

Het organiseren van kwalitatief onderzoek met experts en stakeholders (interviews en focusgroepen) laat ons toe om via analyse op een gestructureerde manier overmet en unmet needs voor de doelgroep jongeren en jongvolwassenen in kaart te brengen. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met drie studenten geneeskunde van de Universiteit Antwerpen onder leiding van professor Guido Van Hal. We streven ernaar een concreet hanteerbaar document af te leveren met beleidsaanbevelingen en good practices.

Voor meer info kan je een mail sturen naar griet.vercaeren@oggpa.be.