Verbeterprojecten in het kader van het meerjarenplan

Verbeterprojecten in het kader van het meerjarenplan
Het doel van de verbeterprojecten is de zorg aan geïnterneerden optimaliseren en de uitstroom uit de gevangenis en de zorg verhogen.

 

Voor het werkingsgebied Antwerpen-Limburg werd in samenwerking met alle partners één gezamenlijk project uitgewerkt op basis van ingediende voorstellen. De stuurgroep 'zorg aan geïnterneerden' koos ervoor om met de voorziene middelen een 'team zorg aan geïnterneerden' op te richten.

Het team 'zorg aan geïnterneerden' bestaat uit vier subteams nl.

 • het reeds opgerichte schakelteam (supra),
 • een outreachteam (focust op de doorstroom van geïnterneerden tussen de 3de, 2de en 1ste lijn),
 • een inreachteam (legt de nadruk op doorstroom vanuit de strafinrichting naar de zorg), en
 • een monitoringteam (wil kwaliteit van behandeling nagaan door in deze opstartfase een risk assessment team op te richten).

De stuurgroep 'zorg aan geïnterneerden' vormt de spil van dit team 'zorg aan geïnterneerden' en krijgt een beslissingsmandaat over lopende projecten. De projecten worden m.a.w. nauw opgevolgd door de stuurgroep 'zorg aan geïnterneerden' en de netwerkcoördinator internering vanuit Volksgezondheid.

 

De projecten werden inhoudelijk goedgekeurd door de federale overheid en zijn in opstartfase. U kan hier meer informatie terugvinden.

 

 

Uitbreiding forensische thuiszorg in BW MIN

Samenwerkingsverband: BW MIN – netwerk 107 SaRA
Aanbod in drie pijlers:

 • Deelname van BW MIN aan de verschillende overlegmomenten binnen SaRA;
 • Organiseren van zorgtafels in kader van behandelplan;
 • Op casusniveau wordt geprobeerd een wisselwerking te organiseren tussen de reguliere voorzieningen en het outreachteam van BW MIN door o.a. expertisedeling, ondersteuning, tijdelijke overname (met garantie op terugkeer), aanreiken van handvaten, deelname aan teambesprekingen.

Contact: rudy.wouters@beschutwonenmin.be

 

 

Van residentiële naar ambulante doorstroom voor geïnterneerden in het arrondissement Antwerpen

Samenwerkingsverband: OPZC Rekem - CGG Vagga – BW MIN

Doelgroep:

 • Personen met een interneringsstatuut VOP, ongeacht de problematiek of aard van de feiten, die ambulant behandelbaar zijn.

Aanbod:

 • Psychologische opvolging door CGG VAGGA:
  ambulante behandeling of forensische nazorg binnen het FINIS team, welke multidisciplinair is samengesteld en multimethodisch werkt.
 • Outreachend werken:
  De ambulante behandeling kan reeds opgestart worden in het residentiële circuit. Intakegesprekken kunnen extern plaatsvinden zodat betrokkene zich niet hoeft te verplaatsen.
  Het aanbod kan zich, indien nodig, verplaatsen naar de verblijfplaats van de cliënt. De psychotherapie kan daar plaatsvinden wanneer dit een meerwaarde zou zijn.
 • Psychologische/criminologische expertise inbrengen in het team van de verwijzende instantie:
  Uitvoeren van risicotaxatie, inschatting van het risico op herval.
  Adviesfunctie vanuit het FINIS team naar de betrokken partijen in het kader van een gepast zorgaanbod.
 • Back-up functie, in overleg, door betrokken instellingen bij crisissituatie:
  We streven naar een samenwerking tussen verschillende instanties om een crisisopname te kunnen uitwerken wanneer de situatie zich aandringt.

Contact: stievy.visterin@vagga.be

 

 

Liaisonproject UFC

Projecthouder: Universitair Forensisch Centrum (Antwerpen)
Aanbod: aanbod van ondersteuning aan reguliere voorzieningen bij geïnterneerden met een secundaire seksuele problematiek:

 • Ondersteuning van reguliere voorzieningen - mobiele teams (F1 tem F5) (bij geïnterneerden met een secundaire seksuele problematiek);
 • Ondersteuning door consulent betreffende het seksuele feit o.a. door: gespecialiseerd advies op vraag van behandelend team, deelname aan patiëntbesprekingen, advies inzake hormonale behandeling;
 • Outreachende functie: fysieke aanwezigheid in de voorziening mogelijk.

Contact: elke.Frans@uza.be

 

 

Brugteam
 
Projecthouder: CGG Kempen
Aanbod:

 • Hulp aan geïnterneerde mannen in de gevangenissen van Merksplas en Turnhout die een CBM-beslissing kregen tot VOP en zicht hebben op een intakegesprek. PSD, zorg, schakelteam en/of verschillende hulpverleningsinstanties zien echter nog verschillende werkpunten waaraan aandacht kan besteed worden om de slaagkansen van de cliënt binnen dit reclasserings-of zorgtraject te realiseren in het werkingsgebied Antwerpen en Limburg.
  Wanneer een voorziening een aanmelding van een geïnterneerde krijgt maar nog enkele werkpunten ziet alvorens een opname mogelijk is, kunnen zij aanmelden bij het Brugteam om aan deze punten te werken.

Contact: Jillderidder@cggkempen.be en Elsrenders@cggkempen.be

 

 

Risk-assessment team
 
Samenwerkingsverband: PZ Asster – KeFor – UFC

Regio: Hof van Beroep Antwerpen (Antwerpen/Limburg)

Doelgroep:

 • Geïnterneerden binnen de reguliere (residentiële of ambulante) zorgvoorzieningen

Aanbod:

 • Het aanbod is tweeledig. Enerzijds kan het Risk Assessment Team ingeschakeld worden voor het uitvoeren van risicotaxatie (inschatten van de kans op herval) op cruciale momenten binnen de behandeling. Dit kan slechts vanaf het moment dat de geïnterneerde is opgenomen/geïncludeerd.
  Anderzijds staat het Het Risk Assessment Team ook open voor adviesvragen met betrekking tot risicotaxatie-aspecten. Adviesaanvragen staan open voor een ruimer publiek: niet-geïnterneerden, andere regio’s en forensische partners kunnen hiervoor beroep doen op het Risk Assessment Team.

Contact: info@riskassessmentteam.be - www.riskassessmentteam.be

 powered by Curiousgroup