Naar een zorgtraject voor geïnterneerden

Uitvoering meerjarenplan federale overheid voor de uitbouw van het zorgtraject forensisch-psychiatrisch patiënten

 

Investeringsrondes :

 1. Eerste investeringsronde – uitbouw categorale aanbod
  - Medium Security
  - Seksuele delinquenten
   
 2. Tweede investeringsronde – drieledig
  - Netwerkcoördinatoren internering
  - Schakelteams
  - Projecten i.k.v. meerjarenplan (zogenaamde verbeterprojecten)
   
 3. Derde investeringsronde - onduidelijk

Momenteel is de tweede investeringsronde volop in uitvoering. Deze is drieledig :

 • In een eerste fase werden er per Hof van Beroep netwerkcoördinatoren internering aangesteld.
  Voor het Hof van Beroep Antwerpen (provincies Antwerpen en Limburg) is dit Karolien Gijsbers. Karolien heeft contact gelegd met alle relevante partners in Antwerpen en Limburg en een werk- en overlegstructuur gerealiseerd : 'Interprovinciale stuurgroep zorg aan geïnterneerden' en de provinciale werkgroepen omtrent 'forensische psychiatrie en daderhulp'.
 • In een tweede fase werd het schakelteam opgericht. Meer informatie hierover kan u vinden in het linkermenu.
 • Tijdens de derde fase bouwt men op een constructieve manier verder aan de netwerkvisie. Er werden middelen ter beschikking gesteld voor het uitwerken van verbeterprojecten om zo de samenwerking tussen de verschillende partners te stimuleren. Meer informatie hierover kan u terugvinden in het linkermenu.

 

Coördinator extern zorgcircuit internering (FOD Justitie) en Netwerkcoördinator internering (FOD Volksgezondheid)

Per Hof van Beroep werden 2 coördinerende functies geïnstalleerd, een coördinator extern zorgcircuit internering ressorterend onder FOD Justitie en een netwerkcoördiator internering ressorterend onder FOD Volksgezondheid.

De samenwerking tussen beide coördinatoren moet de brug vormen tussen zorg en justitie om instroom en doorstroom van geïnterneerden uit de gevangenis naar het netwerk van zorgvoorzieningen te realiseren en op te volgen.

 

Coördinator extern zorgcircuit internering - FOD Justitie

De coördinator internering vertegenwoordigt de brugfunctie tussen Justitie en het extern zorgcircuit en dit voor alle geïnterneerden en voor het totale aanbod van hulp- en zorgverlening.
Voor het Hof van Beroep Antwerpen is dit Annemie Deckers. Zij vervult deze functie in samenwerking met de justitiële actoren zoals de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij (CBM), de partners werkzaam in de gevangenissen (directie, pscyho- sociale dienst (PSD), zorgequipes), alsook met andere externe partners van  de  dienst justitiehuizen  en van de sectoren zorg en welzijn.
Voor de justitiële actoren treedt zij op als referentiepersoon.


Het doel van de coördinator extern zorgcircuit is het afstemmen van vraag en aanbod met betrekking tot de zorgbehoeften van de geïnterneerden en dit rekening houdend met de beveiliging van de samenleving.

Annemie vervult haar functie op structureel niveau teneinde de samenwerking met de betrokken actoren en partners te faciliteren. Vanuit haar kennis van het externe zorgcircuit kan zij geconsulteerd worden. Voor uitzonderlijke gevallen, en in samenwerking met de medewerkers van het terrein, kan de coördinator deelnemen aan de analyse van specifieke situaties.

 

Contactpersoon:
Annemie Deckers
annemie.deckers@just.fgov.be


Netwerkcoördinator Internering - FOD Volksgezondheid

De netwerkcoördinator internering, Karolien Gijsbers, maakt deel uit van de organisatie van het zorgnetwerk, de zorgcircuits en de zorgprogramma’s en zorgt voor de uitbouw ervan. Zij vormt eveneens de verbinding met het bestaande netwerk voor geestelijke gezondheid en is op de hoogte van het psychiatrisch profiel van de geïnterneerden en van het gedifferentieerd zorgaanbod.
 

Contactpersoon:
Karolien Gijsbers
karolien.gijsbers@schakelteam.be
0490 65 44 30

  

Forensische sociale kaart

Een overzicht van residentiële opvangmogelijkheden voor geïnterneerden en gedetineerden. Er wordt informatie gegeven over o.a. de intakeprocedure, inclusiecriteria, contactpersonen, kenmerken van de instelling,... U kan de forensische sociale kaart hier downloaden.Documentenpowered by Curiousgroup