Sociale huisvestingsmaatschappij

Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn lokale woonorganisaties in België die sociale huur- en/of koopwoningen en/of bouwgronden aanbieden in hun werkgebied. Zij worden daarin begeleid, ondersteund en gefinancierd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

 

In het werkingsgebied van het netwerk SaRA zijn drie sociale huisvestingsmaatschappijen actief:

 

 

Lenen bij een sociale huisvestingsmaatschappij:

 

De Vlaamse Woonlening is het woonkrediet van de VMSW. De Vlaamse Regering subsidieert deze hypothecaire woonlening.

 

Om te lenen via een SHM moet men voldoen aan volgende voorwaarden:

 

 • Meerderjarig zijn;
 • De ontlener mag uiterlijk bij het ondertekenen van de leningsakte geen andere bouwgrond, kavel of woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben dan het goed waarvoor de lening is aangevraagd;
 • De VMSW gaat na of men solvabel is, d.i. of men de maandelijkse afbetalingen van de lening aankan én men dan nog genoeg geld overhoudt om te voldoen aan de normale gezinsbehoeften. Of men voldoende solvabel is, wordt door de VMSW bepaald op basis van een onderzoek dat uitgaat van de huidige officiële inkomsten.
 • De ontlener moet op de referentiedatum, vertrekkende van het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting, een inkomen hebben gehad dat niet meer bedraagt dan (in euro):
 1. Alleenstaande zonder persoon ten laste: 37.470 euro (kernstad) en 35.767 (elders);
 2. Alleenstaande gehandicapte zonder persoon ten laste: 41.211 euro (kernstad) en 39.338 euro (elders);
 3. Alle andere gevallen: 56.198 euro (kernstad) en 53.645 euro (elders);
 4. Verhoging per persoon ten laste bij "Alle andere gevallen": 3.742 euro (kernstad) en 3.572 euro (elders).

 

Weetjes?

Via deze link krijg je antwoord op nog enkele belangrijke vragen.

De dossierkosten zijn vastgesteld op 100 euro en worden als voorschot betaald bij de leningsaanvraag.

Bij het indienen van een aanvraag moet men de identiteitskaart meebrengen, evenals het laatst beschikbare aanslagbiljet en bewijsstukken van het huidge inkomen (en dat van personen ten laste).

 

 

Kopen bij een sociale huisvestingsmaatschappij:

 

De SHM's willen betaalbare onroerende goederen die een menswaardig wonen helpen mogelijk maken, voorzien voor diegenen die dit nodig hebben. Het gaat specifiek over de woningen en kavels die door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM´s) worden aangeboden.

 

Om te kopen via een SHM moet men voldoen aan volgende voorwaarden:

 

 • Meerderjarig zijn;
 • Ingeschreven zijn in een inschrijvingsregister;
 • Op de referentiedatum mag men geen andere woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. Men mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin men een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw heeft ingebracht. Indien een vordering tot echtscheiding is ingesteld en men samen met de echtgenoot of echtgenote een woning of perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom heeft, wordt men als woonbehoeftig beschouwd. Als men bij de definitieve regeling van de echtscheiding eigenaar wordt van die woning, wordt men geschrapt uit het register.
 • Op de referentiedatum, mag het inkomen, vertrekkende van het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting, niet lager zijn dan 8.951 euro (bedrag 2015) en niet hoger zijn dan (bedragen 2015):
 1. 37.470 euro voor alleenstaanden;
 2. 41.211 euro voor alleenstaanden met ernstige handicap zonder persoon ten laste;
 3. 56.198 euro voor alle andere gevallen;
 4. Per persoon ten laste te verhogen met 3.742 euro.

Let wel op, voor een aanvraag binnen een kernstad als Antwerpen gelden er uitzonderingen. Meer informatie hierover kan men vinden via deze link.

 

Weetjes?

Indien men koopt via een SHM heeft men ook recht op de verzekering gewaarborgd wonen.

Wanneer een sociale koopwoning of kavel klaar is voor verkoop, wordt het goed in principe toegewezen volgens de chronologische volgorde in het inschrijvingsregister.

Als huurder van een woning van een SHM heeft kan men ook middels bepaalde voorwaarden de woning in kwestie kopen. Meer informatie hierover kan men terugvinden via deze link.

 

 

Huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij:

 

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM´s) verhuren woningen. Men kan bij hen terecht voor  studio´s, appartementen en huizen van één tot vijf slaapkamers. Als men aan de voorwaarden voldoet, kunt men zich kandidaat stellen.

 

Om te huren via een SHM moet men voldoen aan volgende voorwaarden:

 

 • Welke woning men kan huren,  hangt af van de lichamelijke toestand en hoe het gezin is samengesteld. Appartementen en huizen, die aangepast zijn, worden eerst verhuurd aan personen met een fysieke beperking. De samenstelling van het gezin bepaalt welke woning men kan huren. Bijvoorbeeld: een woning met drie slaapkamers wordt liefst aan een gezin met kinderen verhuurd. Als men bezoekrecht heeft over één of meerdere kinderen, wordt hiermee ook rekening gehouden;
 • Meerderjarig zijn;
 • Geen woning of bouwgrond in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik hebben. Dit geldt voor iedereen die zich samen inschrijft voor een sociale woning. Dit gaat ook over een woning of bouwgrond in het buitenland;
 • Bewijzen dat men Nederlands spreekt of dat men Nederlands wilt leren;
 • Men moet in bepaalde gevallen een inburgeringstraject volgen of gevolgd hebben;
 • Men moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • Het inkomen mag in 2015 niet hoger zijn dan:
 1. 23.302 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
 2. 25.254 euro als u een alleenstaande gehandicapte bent;
 3. 34.951 euro in alle andere gevallen, plus 1.954 euro per persoon ten laste. 

Let op, er zijn verschillende uitzonderingen mogelijk op deze voorwaarden. Meer informatie hierover kan men terugvinden via deze link.

 

Weetjes?

De huurwaarborg kan worden voorgeschoten door de sociale huisvestingsmaatschappij met een terugbetalingstermijn van 18 maanden.

Er wordt gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden.

De maandhuur 2015 = 1/55 x inkomen – patrimoniumkorting – gezinskorting. Het resultaat van deze formule ligt tussen of is gelijk aan een minimum en een maximum. Het minimum is de minimale huurprijs en het maximum is de basishuurprijs.

Toewijzing gebeurt op basis van de chronologie van de inschrijvingen. Dit betekent dat de persoon die eerst inschreef, eerst kan toetreden tot een sociale woning die voor zijn/haar gezin past. Sommige kandidaten (o.a. doelgroep GGZ) kunnen sneller een woning krijgen, omdat ze een voorrang genieten. Via deze link kan men bekijken of men hiervoor in aanmerking komt.
 

Meer informatie m.b.t. de sociale huisvestingsmaatschappijen kan men terugvinden via deze link.

 

 

Mogelijke voordelen:

 

De Vlaamse huurpremie

 

Wat?

Een bijpassing voor kandidaat-huurders van een sociale woning.

 

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor de huurpremie, moet men voldoen aan de volgende 4 voorwaarden:

 • Men huurt een conforme woning als hoofdverblijfplaats in het Vlaamse gewest;
 • De huurprijs van die woning mag niet hoger zijn dan 570 euro, plus 71,25 euro per persoon ten laste (belangrijk: in Vlabinvestgebied, één van de 13 centrumsteden of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent is de maximumhuurprijs 627 euro, plus 71,25 euro per persoon ten laste) (bedragen 2015);
 • Men staat al minstens 4 jaar ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in uw gemeente;
 • Het gezamenlijk jaarinkomen (zoals gekend in uw kandidatendossier bij uw DSHM) is niet hoger dan 16.900 euro, met nog 1.510 euro extra per persoon ten laste (bedragen 2015.

Hoe aanvragen?

Dit loopt automatisch via de sociale huisvestingsmaatschappij in kwestie.

 

Weetjes?

De huurpremie hangt af van de huurprijs van uw woning en de grootte van uw gezin. Het bedrag dat u krijgt is 1/3 van de huurprijs van uw woning, tot een maximum van 120 euro. Daarbij komt altijd nog 20 euro extra per persoon ten laste. De huurpremie wordt jaarlijks geïndexeerd in januari. Belangrijk: in Vlabinvestgebied, één van de 13 centrumsteden of het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent bedraagt de maximale subsidie 132 euro, met 22 euro extra per persoon ten laste.

Indien de huur minder bedraagt dan 360 euro wordt de huurprijs gedeeld door drie om de premie te berekenen.

Het is belangrijk om de cliënt tijdig in te schrijven voor een sociale woning aangezien een van de voorwaarden is dat men 5 jaar ononderbroken op de wachtlijst staat.

 

 

Verzekering gewaarborgd wonen


Wat?

De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van tien jaar. Als men tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan men na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand.

 

Voor wie?

Voor personen die de verzekering hebben afgesloten en onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt worden (er zijn geen inkomensgrenzen). Er dient een minimum bedrag geleend te zijn van 50.000€. Op het moment van de aanvraag dient men arbeidsgeschikt te zijn en een beroepsactiviteit uit te oefenen. De twaalf maanden, die aan de datum van de verzekeringsaanvraag voorafgaan, moet men ononderbroken gewerkt hebben (met uitzondering van een of meerdere infectieziekten van beperkte duur (vb. griep) en/of het wettelijk zwangerschapsverlof).

 

Hoe aanvragen?

U kan de aanvraagformulieren terugvinden via deze link.

 

Weetjes?

De verzekering is gratis!

Belangrijk om aan te vragen voor iedere persoon die een woning koopt.

Kan tot na een jaar na het afsluiten van de lening worden aangevraagd.powered by Curiousgroup