Sociaal verhuurkantoor

Hoe werkt een sociaal verhuurkantoor (SVK) en op welke voordelen en subsidies heeft men recht?

 

SVK’s werken aan het recht op wonen voor iedereen. In het bijzonder voor de groep van mensen die het moeilijk hebben om op eigen kracht een degelijke en betaalbare woning te vinden.
Het SVK voert volgende vier taken uit:
 

 • Woningen op de private huurmarkt huren of in erfpacht nemen om ze, zo nodig na aanpassingswerken en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid, aan een redelijke huurprijs onder te verhuren aan personen op de wachtlijst.
 • De huurders inspraak- en participatiemogelijkheden bieden. Hen begeleiden en vertrouwd maken met hun rechten en plichten als huurder en hen stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid.
 • Samen werken met lokale huisvestings- en/of welzijnsactoren en in het bijzonder zelf het initiatief nemen tot het opzetten van lokale samenwerkingsverbanden met deze actoren.
 • Openstaan voor alle kandidaat-huurders die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.

 

Inschrijvingsvoorwaarden:

 

 • De woningzoekende moet meerderjarig zijn op het moment van inschrijving. Of men is jonger dan 18 jaar en moet zelfstandig wonen volgens het decreet bijzondere jeugdbijstand;
 • Geen volle eigendom hebben;
 • Inburgeringsbereidheid;
 • Taalbereidheid;
 • Inschrijving in bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • Het netto belastbaar inkomen (3 jaar voor inschrijving) van de woningzoekende moet lager zijn dan de volgende grenzen:
 1. 23.302 euro voor een alleenstaande;                                                                            
 2. 25.254 euro voor een alleenstaande gehandicapte;                                                     
 3. 34.951 euro voor een gezin te verhogen met met 1.954 euro per persoon ten laste.


Meer informatie m.b.t. sociale verhuurkantoren kan men terugvinden via deze link.

 

 

Mogelijke voordelen:

 

De tegemoetkoming in de huurprijs

 

Wat?

De tegemoetkoming in de huurprijs (vroeger de huursubsidie en installatiepremie genoemd) ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning.

 

Voor wie?

Men kan de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen indien men verhuist (of net verhuisd is) naar een nieuwe huurwoning.

Er worden voorwaarden gekoppeld aan deze tegemoetkoming omtrent inkomen, eigendom(men), de verlaten woning en de nieuwe woning.

 

Hoe aanvragen?

Men kan het aanvraagformulier terugvinden op www.vlaanderen.be.

 

Weetjes?

Zeker interessant om te controleren of de cliënt recht heeft op deze tegemoetkoming indien de cliënt dakloos is/was.

De maximale huurprijs van de nieuwe woning mag niet meer bedragen dan 570€ per maand (hoger indien men iemand ten laste heeft).

 

 

Tussenkomst huurwaarborg

 

Wat?

In bepaalde gevallen kan het OCMW tegemoetkomen bij de betaling van de waarborg die de cliënt als huurder dient te betalen.
Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen, de huurprijs, eventuele schuldenlast etc. Hiervoor bestaan echter geen vaststaande criteria: iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal onderzoek.

Men neemt dus best contact op met het OCMW in kwestie.

 

Voor wie?

Personen die geen huurwaarborg kunnen voorzien.

 

Hoe aanvragen?

Contacteer de sociale dienst van het OCMW van de gemeente waarin de cliënt gedomicilieerd is.

 

Weetjes?

Het gaat om een lening, dus het bedrag moet worden terugbetaald.

Informeer bij het OCMW in kwestie wat het maximale voorschot is dat kan worden gegeven.powered by Curiousgroup