Doelstelling

Doelstelling van SaRA is het realiseren van een vraaggestuurd, toegankelijk en geïntegreerd zorgaanbod voor alle volwassenen met psychiatrische problemen binnen de projectregio.

 

Op vier niveau’s worden doelstellingen voorop gesteld, samengevat als volgt:

 

1. Op het niveau van de cliënt en het cliëntsysteem:

 • Er wordt toegankelijke laagdrempelige geestelijke gezondheidzorg georganiseerd in de projectregio;
 • De zorg verloopt als een continu proces met zo weinig mogelijk breuklijn-ervaringen;
 • De zorgnoden en -vragen van de cliënt en het cliëntsysteem vormen de basis voor het georganiseerde zorgaanbod (niet langer dan nodig en lang genoeg indien nodig);
 • Zowel de cliënt als zijn omgeving worden betrokken bij de behandeling als partner in de zorg;
 • De zorg is herstelgericht waarbij de mogelijkheden van de cliënt worden erkend en ondersteund;
 • Er wordt werk gemaakt van een betere sociale inclusie op diverse levensterreinen;
 • Er is opvolging van de cliënt in zijn ganse zorgtraject.
 • Cliënttevredenheid en tevredenheid van het systeem worden bevraagd.

 

2. Op het niveau van familieleden, mantelzorgers en nabijbetrokkenen:

 • Er wordt door de netwerkpartners tegemoet gekomen aan de eigen ondersteuningsnoden en zorgbehoeften van femilieleden, mantelzorgers en nabijbetrokkenen uit de netwerkregio.

 

3. Op het niveau van de hulpverleners:

 • Er is vlotte toegang tot de zorgverleners en -voorzieningen binnen de 5 functies in het zorgnetwerk;
 • De positie van casemanager (zorgregisseur én begeleider) wordt erkend door alle zorgverleners en -voorzieningen werkzaam binnen de 5 functies;
 • Hulpverleners werken interdisciplinair en/of multiprofessioneel vanuit een gedeeld integraal zorgplan;
 • Hulpverleners binnen alle lijnen en sectoren zijn betrokken bij het zorgvernieuwingsproces;
 • Het veranderingsproces (werkwijze, methodieken,…) wordt via vorming ondersteund;
 • Arbeidstevredenheid wordt bevraagd.

 

4. Op het niveau van het netwerk:

 • De verschillende expertises en competenties van de betrokken partners krijgen een plaats in het zorgnetwerk;
 • Er is afstemming en samenwerking tussen de GGZ-partners onderling en tussen de GGZ- en niet-GGZ-partners, m.a.w. over lijnen en sectoren heen;
 • Er is een kanteling van ‘doorgeef-zorg’ naar ‘ketenzorg’ in een zorgnetwerk. Het zorgaanbod wordt getoetst aan de zorgnoden en -vragen van de cliëntenpopulatie in de projectregio;
 • Er bestaat interprofessionele uitwisseling van ervaring, deskundigheid en expertise;
 • Er is een verhoogde toegankelijkheid van de gespecialiseerde GGZ;
 • De tevredenheid over de werking van de GGZ wordt nagegaan bij partners uit andere sectoren (huisartsen, thuiszorgdiensten, CAW’s, OCMW’s, politie, huisvestingsmaatschappijen, voorzieningen verslavingszorg,…) en bij familieorganisatie Similes en cliëntenorganisatie Uilenspiegel.


Deze doelstellingen zijn uitgangspunt bij de uitwerking en continue bijsturing van de verschillende functies.powered by Curiousgroup