Visie

SaRA staat voor een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg regio Antwerpen

 

Het netwerk bouwt aan een geïntegreerd zorgaanbod waarin preventie, detectie, behandeling en herstel een duidelijke plaats krijgen. Het engagement van de partners om samen te werken aan de vermaatschappelijking van zorg is gestoeld op een gemeenschappelijke visie.

 

Met de vermaatschappelijking van de zorg beoogt SaRA enerzijds het neerhalen van de schotten tussen de verschillende GGZ en niet GGZ-zorgpartners over de vijf sleutelfuncties heen en anderzijds een beter bereikbare, geïndividualiseerde, vraaggestuurde psychiatrische zorg. Dit kan louter gerealiseerd worden mits een betere samenwerking met en een grotere inbedding en verankering in de werking van de eerstelijnsdiensten en de informele zorgverstrekkers. 

 

Op basis van samenwerking en afstemming binnen de GGZ-sector en met belendende sectoren wordt gestreefd naar continuïteit van zorg zodat cliënten geen breuken ervaren in het eigen zorgtraject en eventuele overgangen naadloos kunnen verlopen.

 

Volgende uitgangspunten worden onderschreven door alle partners in het netwerk.

  • De cliënt stuurt mee het eigen zorgtraject.
  • De cliënt is deel van een systeem
  • Partners in een zorgtraject.
  • De zorg is toegankelijk, laagdrempelig en op het gepaste niveau.
  • Ketenzorg.
  • Evidence based practice (waar mogelijk).
  • Sociale inclusie.
  • Interdisciplinaire en multiprofessionele samenwerking.
  • Participatie van cliënten en hun familieleden.

 powered by Curiousgroup