Intersectoraal overleg GGZ-VAPH

In januari 2009 werd een voorbereidend sectoroverschrijdend overleg GGZ-VAPH opgestart tussen een aantal actoren van de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor personen met een handicap met betrekking tot de uitbouw van een intersectoraal zorgprogramma voor zowel minder- als meerderjarige personen met een verstandelijke beperking en/of een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en/of autismespectrumstoornissen (ASS) die bijkomende psychiatrische, gedrags- of psychosociale problemen hebben.


Met het oog op een beter gestructureerde samenwerking tussen beide sectoren en het aanbieden van deskundige zorg voor beoogde doelgroep heeft de voorbereidende werkgroep d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst tussen de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor personen met een handicap in de provincie Antwerpen een structureel forum gecreëerd waar het intersectoraal overleg gecontinueerd en geformaliseerd wordt.


Heel wat actoren uit de GGZ en VAPH van de provincie Antwerpen werden aangeschreven en zijn effectief toegetreden tot het samenwerkingsverband GGZ-VAPH, en hebben een concreet engagement aangegaan in de coördinatiegroep GGZ-VAPH en/of een van de twee werkgroepen die werden opgericht om de vooropgestelde prioriteiten 2010-2011 van het samenwerkingsverband te realiseren:

 

  • Coördinatiegroep GGZ-VAPH


De coördinatiegroep GGZ-VAPH komt twee keer per jaar samen om de vooropgestelde prioriteiten op te volgen en nieuws uit de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor personen met een handicap uit te wisselen.

 

 

voorzitter coördinatiegroep GGZ: Jan Bogaerts (Raad van Bestuur OGGPA vzw)

voorzitter coördinatiegroep VAPH: Guy Bruyninckx (Stuurgroep ROG)

 

verslaggevers: Greet Verbergt (coördinatiepunt Handicap Antwerpen) en Karolien Weemaes (OGGPA vzw)

 

 

  • Werkgroep 'ambulant zorgprogramma DD'


Deze werkgroep richt zich op de uitbouw van een ambulant ondersteuningsaanbod op het vlak van geestelijke gezondheid voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of autisme. Dit is de eerste prioriteit van het samenwerkingsverband.


De werkgroep wil mensen uit de ambulante geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor personen met een handicap samenbrengen om te verkennen hoe men het aanbod van ambulante geestelijke gezondheidszorg toegankelijk kan maken voor voornoemde doelgroep. Dit vanuit de overtuiging dat een adequate behandeling en aanpak van hun psychische problemen kan leiden tot een kwaliteitvoller leven en hun in staat te stellen om met de minst ingrijpende ondersteuning verder zelfstandig te kunnen leven.

 

 

voorzitter WG 'amb. ZP DD': Ann De Roeck (De Hoeve vzw)

 

verslaggever WG 'amb. ZP DD': Karolien Weemaes (OGGPA vzw)

 

  • Werkgroep 'adolescenten DD'


Deze werkgroep richt zich op de tweede prioriteit van het samenwerkingsverband, m.n. de uitbouw van een intersectoraal zorgprogramma voor adolescenten en jongvolwassenen (16 tot 25 jaar) met een licht tot matig verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problemen en/of langdurige gedragsproblemen.


Binnen de provincie Antwerpen wordt men binnen de hulpverlening en de ondersteuning van jongeren met een verstandelijke beperking geconfronteerd met een grote groep die onvoldoende terecht kan in het huidige aanbod. Met de werkgroep wenst men een gedetailleerder zicht te krijgen op de reële situatie, om vanuit deze analyse te komen tot intersectorale voorstellen en initiatieven die het aanbod voor voornoemde doelgroep optimaliseren.

 

 

voorzitter WG 'adolescenten DD': Willem De Muer (PZ St.-Amedeus)

 

verslaggever WG 'adolescenten DD': Greet Verbergt (coördinatiepunt Handicap Antwerpen)

 

 powered by Curiousgroup