Opdrachten

De opdrachten van de Overlegplatforms GGZ liggen wettelijk vast, en worden weergegeven op de gemeenschappelijke website van de Overlegplatforms.


Het is de opdracht van het overlegplatform om overleg en samenwerking te stimuleren en te faciliteren. Dit doen we middels een aantal activiteiten.


Concreet gaat het over:

  • overleg plegen over de behoefte aan psychiatrische voorzieningen in het gebied waar de instellingen en diensten die bij het samenwerkingsverband aangesloten zijn, gevestigd zijn
  • overleg plegen over taakverdeling en complementariteit op vlak van het aanbod van diensten, activiteiten en beoogde doelgroepen om aldus beter te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking en om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren
  • overleg plegen over de mogelijke samenwerking en taakverdeling met betrekking tot een geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg
  • in voorkomend geval overleg voeren met andere samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten
  • meewerken aan de gegevensverzameling en het gebruik van deze gegevens onder andere in het kader van het nationaal behoeftenonderzoek geestelijke gezondheidszorg
  • overleg plegen over het te voeren opname-, ontslag- en doorverwijzingsbeleid alsmede over de coördinatie van het medisch en psychosociaal beleid zonder afbreuk te doen aan de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen
  • overleg plegen over de uitbouw van netwerken en zorgcircuits in het werkingsgebied

 

Daarnaast moet het overlegplatform ook in een ombudsfunctie voorzien.powered by Curiousgroup